Uchwała Komitetu Sterującego

Uchwała Komitetu Sterującego
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia środowiskowego projektu
Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20.

Komitet Sterujący, nadzorujący działania mające na celu opracowanie projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020, realizowane w imieniu konsorcjum KRASP(KRePSZ)-FRP-KRZaSP, przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) wspólnie z organizacjami i instytucjami partnerskimi, obradując pod przewodnictwem Przewodniczącej KRASP prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, z udziałem przedstawicieli pozostałych konsorcjantów:

Czytaj więcej: Uchwała Komitetu Sterującego

XII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

W dniach 20-22 września 2009 r. w Sanoku odbyło się organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka XII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ.

Czytaj więcej: XII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne

W dniu 1 lipca 2009 r. w Warszawie odbyło się zwołane przez Przewodniczącego prof. Andrzeja Kolasę, Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne KRePSZ. W obradach uczestniczyli Rektorzy, Prorektorzy lub Kanclerze osiemnastu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Głównym powodem spotkania była potrzeba przedyskutowania i zajęcia stanowiska w sprawie opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumentu „ Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”. Ponadto zatwierdzenia wymagały: Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków, sprawozdanie z działalności KRePSZ w roku 2008 oraz sprawozdanie finansowe za 2008 r.

Czytaj więcej: Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

W dniu 29 maja br.o godz. 15.00 w gmachu Sejmu RP odbyło się z udziałem rektorów PWSZ posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Narada rektorów PWSZ

W dniu 13 maja 2008 r. w Warszawie odbyła się narada rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Profesor Barbarą Kudrycką. Podczas spotkania Przewodniczący KRePSZ, prof. Andrzej Kolasa, przedstawił stanowisko rektorów PWSZ w sprawie projektu założeń reformy systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

Czytaj więcej: Narada rektorów PWSZ