-

W dniu 8 maja 2013 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się Konferencja pod patronatem Pani prof. Barbary Kudryckiej z okazji 15-lecia istnienia państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce. Była to jednocześnie debata podsumowująca dorobek i określająca perspektywy grupy państwowych uczelni zawodowych. Dyskusja "15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju" okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

"Brakuje nam 3 lat do statusu dorosłości, ale już jesteśmy dojrzali - stwierdził prof. Józef Garbarczyk, przewodniczący KRePSZ. - Państwowe wyższe szkoły zawodowe od 15 lat są szansą młodzieży na zdobycie wyższego wykształcenia i pracy. Odpowiadają na potrzeby regionów, dają kadrę małym i średnim przedsiębiorstwom".

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, apelował, aby jubilaci, rektorzy zawodowych uczelni publicznych postrzegali swoją misję, jako istotną dla budowy społeczeństwa demokratycznego, w którym kapitał ludzki stanowi wartość szczególną. "To wasi studenci i absolwenci, ich aspiracje i poczucie odpowiedzialności stanowią o przyszłości regionów".

O niekwestionowanej i silnej pozycji grupy PWSZ zapewniali wiceministrowie: nauki i szkolnictwa wyższego - prof. Marek Ratajczak oraz edukacji narodowej - Tadeusz Sławecki. Obydwa resorty uznają, że zawodowe kształcenie na poziomie wyższym w warunkach lokalnych rynków pracy jest modelem przyszłości.

Posłanka dr Krystyna Łybacka - ceniona patronka idei wyższego szkolnictwa zawodowego - zebrała owacje za konkluzję: "W ciągu tych piętnastu lat odbyła się akademicka kolonizacja Polski. Jak wyliczyły 'Perspektywy' 210 tysięcy absolwentów PWSZ nie otarłoby się z pewnością o akademickość, gdyby do nich te uczelnie same nie przyszły".

Dorobek 15-lecia podsumowuje opublikowany w marcu tego roku Raport Fundacji Edukacyjnej Perspektywy zaprezentowany przez jej prezesa, Waldemara Siwińskiego. "Dzisiejsi studenci PWSZ to 5 proc. populacji wszystkich studiujących - analizy wykazują, że jest to wartość powiększająca rzeszę osób, którym umożliwiono kontakt z wyższą uczelnią". Pełna wersja Raportu dostępna jest w serwisie: www.pwsz.perspektywy.pl.

Patronat nad jubileuszową konferencję objęła prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W konferencji "15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju" w Sejmie RP uczestniczyło ponad 200 osób, rektorów i przedstawicieli wszystkich PWSZ w Polsce. Gośćmi Konferencji byli wicepremier Janusz Piechociński, wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak oraz b. premier Waldemar Pawlak, a także Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marek Ratajczak, Wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Przewodnicząca Sejmowej Podkomisji ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, posłanka dr Krystyna Łybacka, przewodniczący Senackiej Komisji Edukacji, Nauki i Sportu, senator Kazimierz Wiatr, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Józef Lubacz, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Ryszard Zimak.

W imieniu Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych prof. J. Garbarczyk powitał w szczególny sposób również marszałków i wicemarszałków województw: małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, podlaskiego i wielkopolskiego oraz Wojewodę Łódzkiego, prezydentów, wiceprezydentów i burmistrzów miast: Nysa, Sandomierz, Biała Podlaska, Łomża, Piła, Skierniewice, Tarnobrzeg, Krosno, Tarnów oraz Gniezno, starostów powiatów: bialskiego, tarnowskiego, pilskiego, wałeckiego. Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych przywitał również byłych i obecnych rektorów i prorektorów oraz dyrektorów instytutów, kanclerzy, kwestorów i innych pracowników uczelni.

Z okazji jubileuszu wydawnictwo PWSZ w Gnieźnie wydało na zlecenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych książkę pt. "Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w Polsce 1998-2013, 15 lat autorstwa prof. Jana Drausa.

Podczas konferencji prof. Jan Draus przybliżył najważniejsze refleksje z historii istnienia PWSZ-ów w Polsce zawarte w książce. Natomiast Waldemar Siwiński Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy przedstawił Raport dot. PWSZ-ów, z którego wynika, że w PWSZ-ach studiuje obecnie ponad 78 tys. studentów, z czego 56 tys. na studiach stacjonarnych. Studenci tych szkół stanowią prawie 5 proc. wszystkich studentów w Polsce.

Prof. Andrzej Kolasa, honorowy przewodniczący KRePSZ przedstawił bariery rozwoju PWSZ-ów. Zaznaczył, że należy np. zapewnić kadrom odpowiednie środki na uzyskiwanie wyższych kwalifikacji. "My się nie upominamy o duże środki, my się upominamy o takie środki, które służyłyby rozwojowi kadr" - mówi. Wyjaśnia też, że dla PWSZ-ów ważne byłoby również to, by usprawnić system praktyk zawodowych dla studentów. Jego zdaniem prywatne firmy nie mają na razie ze strony państwa wystarczających zachęt prawnych, aby z chęcią przyjmować studentów na praktyki. Poza tym PWSZ swoje szanse upatrują w rozwoju kształcenia przez całe życie.

Rektor PWSZ w Sulechowie prof. Wiesław Miczulski wygłosił referat „PWSZ-Innowacyjność”, w którym zwrócił uwagę nie tylko na kształcenie na potrzeby rynku pracy i dostarczanie wykwalifikowanej, przygotowanej praktycznie do zawodu młodzieży, ale także współpracę z gospodarką, lokalnymi przedsiębiorcami i innowacyjne przedsięwzięcia.

W PWSZ w Sulechowie powstało Centrum Energetyki Odnawialnej i Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku. Zarówno CEO, jak i LOIiWA to ośrodki badawcze wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę naukową i sprzęt laboratoryjny.

Ostatnim punktem konferencji były wystąpienia gości, podczas których głos zabrali: poseł Krystyna Łybacka, senator Kazimierz Wiatr, prof. Józef Lubacz, prof. Ryszard Zimak, honorowy przewodniczący KRePSZ - prof. Tomasz Winnicki - były rektor KPSW w Jeleniej Górze oraz prof. Magdalena Pisarska-Krawczyk, Prorektor PWSZ w Kaliszu.

Powstanie państwowych wyższych szkół zawodowych było możliwe po przyjęciu w czerwcu 1997 r. ustawy o wyższych szkołach zawodowych.

Aktualnie funkcjonuje 36 PWSZ, w większości w miastach, które w latach 1975 - 1999 były siedzibami województw. Szkoły spełniają bardzo pozytywną rolę w regionach zarówno w zakresie kształcenia młodzieży jak również współpracy z przemysłem oraz z samorządami. Współpracują również z uczelniami i firmami zagranicznymi.

W państwowych wyższych szkołach zawodowych kształci się aktualnie blisko 80 tys. studentów.

Jednym z podstawowych postulatów artykułowanych przez Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych jest zapewnienie warunków - prawnych, czasowych i finansowych - rozwoju własnej kadry we wszystkich typach uczelni tworzących spójny system szkolnictwa wyższego w Polsce.

Konferencja w Sejmie odbyła się dzięki zaangażowaniu Senatora RP – prof. dr hab. Józefa Zająca.

Współorganizatorami konferencji były Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe: w Chełmie i Gnieźnie oraz „Perspektywy”.

 

Źródło: informacje zlecone PAP

więcej zdjęć z 15-lecia PWSZ-ów: www.perspektywy.pl

informacja o 15-leciu PWSZ-ów: www.forumakademickie.pl

15_lat_pwsz
fot.Zbigniew Gol PWSZ im. Witelona w Legnicy