Studia on line – kryzys czy szansa?

Jak uczelnie zapewniły jakość kształcenia w trakcie pandemii COVID-19 – to temat Seminarium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  Forum Jakości 2021. Wzięło w nim udział on line 1300 użytkowników.

- To było duże wydarzenie – ocenia prof. Dariusz Surowik, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. -  Chcę podziękować Polskiej Komisji Akredytacyjnej za możliwość konfrontacji doświadczeń poszczególnych uczelni, jak też wieloaspektowe ujęcia tematu.

Praktyki w pandemii

Seminarium składało się z trzech modułów:

 • Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe. Jakie słabości szkolnictwa wyższego obnażyła pandemia i jakie szanse ujawniła?
 • Adaptacja uczelni do nowych warunków. W jaki sposób uczelnie odpowiadają na wyzwania oraz wykorzystują nowe możliwości w trakcie pandemii Covid-19?
 • Poza pandemią - długookresowe skutki pandemii dla szkolnictwa wyższego w Polsce oraz jakości kształcenia. Proponowane rozwiązania. Jak zmieni się szkolnictwo wyższe i działalność na rzecz zapewniania i doskonalenia jego jakości w wyniku pandemii?

Prof. Surowik moderował część związaną z kształceniem praktycznym, które w PWSIiP w Łomży odbywało się w sposób ciągły w rzeczywistości, w halach i laboratoriach, choć z zachowaniem reżimu sanitarnego.

- Uczelnie zawodowe musiały sprostać dużo większym wyzwaniom niż te, które kształcą na profilu ogólnoakademickim – tłumaczy prof. Surowik. - Nie da się wszystkiego przenieść do świata wirtualnego, bo kształcimy praktycznie. Nie wyobrażam sobie, że pielęgniarka czy fizjoterapeuta posiądzie umiejętności na podstawie filmu instruktażowego. Podobnie z inżynierami - pewne kompetencje wymagają kontaktu ze sprzętem.

Prelegenci i uczestnicy dyskusji rozmawiali też o pozytywnym aspekcie kształcenia zdalnego, czyli nabywaniu przez studentów nowych kompetencji cyfrowych, a co za tym idzie – możliwości wykorzystania ich przez pracodawców czy też w dalszym procesie kształcenia. Czy nawyki okresu pandemii sprawią, że kształcenie w murach uczelni stanie się w wielu dyscyplinach naukowych przeżytkiem? Czy możliwe są praktyki zawodowe on line i jak zmieniają się oczekiwania studentów w zakresie zdobywania umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych? Te pytania są punktem wyjścia w kształtowaniu szkolnictwa wyższego w najbliższej przyszłości. 

Priorytet: jakość kształcenia

Ideą Forum jakości była  refleksja nad wpływem pandemii COVID 19 na stan i kondycję polskiego szkolnictwa wyższego. Gwałtowne przejście od modelu tradycyjnego zarządzania uczelniami do modeli umożliwiających sprostanie wyzwaniom spowodowanym przez pandemię i zapewniających szybką adaptację do realizacji procesu kształcenia w warunkach niepewności wymagają dziś podsumowań. Zmiany są głębokie, wieloaspektowe i należy je rozpatrywać także w kontekście długofalowych następstw. Największa troska przedstawicieli szkolnictwa wyższego w tej sytuacji to zapewnienie jakości kształcenia w nowych warunkach. Kolejne roczniki studentów wchodzą na rynek pracy z zupełnie nowymi doświadczeniami niż ich poprzednicy. Zdaniem uczestników seminarium uczelnie poradziły sobie z wyzwaniem.

- W opinii prelegentów absolwenci cyfrowi nie są gorzej przygotowani niż studenci pobierający naukę w sposób tradycyjny – ocenia prof. Dariusz Surowik, rektor PWSIiP w Łomży. - Jest oczywiście różnica, ale to nie jest gorsze przygotowanie, jest inne, wzbogacone o nowe kompetencje, które przydadzą się w życiu zawodowym. Kiedy pandemia minie, część pracodawców pozostanie przy pracy zdalnej, bo w niektórych branżach jest to korzystne rozwiązanie. Najważniejszym przesłaniem seminarium jest jednak to, że kontaktu rzeczywistego potrzebują i studenci, i wykładowcy. Relacja mistrz - uczeń jest nie do zastąpienia przez kontakty zdalne.

W Forum Jakości wzięli udział przedstawiciele:

 • Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
 • Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUPed),
 • Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT),
 • Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ),
 • Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM),
 • Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych (KRUA),
 • Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP),
 • Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP),
 • Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN),
 • Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW),
 • Krajowej Izby Gospodarczej (KIG),
 • Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD).

Rusza III edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską

Konkurs, zorganizowany już po raz trzeci przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., został objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz patronatami Ministra Edukacji i Nauki i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ma on na celu wzmacnianie współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu oraz zaangażowanie w rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Jest skierowany do studentów i absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są jako członkowie zwyczajni w  stowarzyszeniu pod nazwą Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Program „Kadry dla przemysłu” to nie tylko współpraca szkół średnich zawodowych i technicznych oraz szkół wyższych z przedsiębiorstwami z Grupy ARP, ale także cieszący się dużą popularnością konkurs o Nagrodę Prezesa ARP na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską. Już po raz trzeci pragniemy zaprosić studentów Państwowych Wyższych Uczelni Zawodowych oraz ich promotorów do składania swoich prac, spośród których specjalnie wyłoniona komisja wybierze najlepsze z nich. Z roku na rok nasz Program rozszerzany jest o nowe elementy, dlatego też spełniając Państwa oczekiwania, zmienia się również nasz Regulamin. III edycja wzbogacona została o dodatkową nagrodę dla laureatów I miejsca w każdej z kategorii. Oprócz nagrody pieniężnej dajemy Państwu szansę odbycia stażu w ARP S.A. lub jednej ze spółek z Grupy ARP. Listę wybranych spółek zakomunikujemy Państwu w terminie do 30.06 za pośrednictwem strony www.kadrydlaprzemyslu.pl oraz www.arp.pl . Zapraszam wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w kolejnej już edycji konkursu – powiedział Paweł Kolczyński, Wiceprezes ARP S.A.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.kadrydlaprzemyslu.pl.

Regulamin konkursu [pdf]

Żegnamy prof. dra hab. Adama Marcinkowskiego 

Składamy na ręce Magnificencji Rektora oraz całej wspólnoty akademickiej Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci prof. dra hab. Adama Marcinkowskiego, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile kadencji 2009-2013.

Odejście Rektora i Wykładowcy, oddanego sprawom nauki i dydaktyki, człowieka, który wykreował wiele nowych koncepcji i wartości istotnych w historii Uczelni, jest doświadczaniem bolesnym, w którym rezonuje także głęboka świadomość, że wspólnota akademicka straciła ważnego przedstawiciela, naukowca mądrego, życzliwego i dobrego.

W trudnych chwilach żałoby przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia przyjaciołom i rodzinie Zmarłego, przekonani, że ludzkie dobro rezonuje nawet wtedy, gdy nie ma już pośród nas człowieka, który był jego emisariuszem.

Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

ZGROMADZENIE PLENARNE KRePUZ SPRAWODAWCZO - WYBORCZE

W dniu 26 sierpnia 2020 roku podczas Zgromadzenia Plenarnego  Sprawozdawczo - Wyborczego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) został wybrany nowy Zarząd KRePUZ na kadencję 2020-2024.

Dotychczasowego Przewodniczącego KRePUZ prof. dra hab. Witolda Stankowskiego, Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zastąpi dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Zgromadzenie Plenarne KRePUZ dokonało wyboru pozostałych członków Zarządu:

Wiceprzewodniczący:

- dr hab. Maciej SŁODKI (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

- dr hab. Donat MIERZEJEWSKI (Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile)

Skarbnik:

- dr hab. Artur ZIMNY (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)

Członkowie Prezydium:

- dr Sonia GRYCHTOŁ (Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)

- dr hab. inż. Mariusz CYGNAR (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)

- dr Robert MUSIAŁKIEWICZ (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)

Komisja Rewizyjna:

- dr Marta WISZNIEWSKA (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach)

- dr hab. Krzysztof REJMAN (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu)

- dr inż. Grzegorz KOC (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)