Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską, inżynierską i licencjacką

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorstw, przedsiębiorczości oraz przemysłu wypełnia także szereg innych zadań. Jednym z nich jest łączenie świata nauki i biznesu jako kluczowe dla rozwoju innowacji, myśli technologicznej, gospodarki opartej na wiedzy a także badań naukowych.

Realizując powyższe od ponad roku prowadzimy program Kadry dla przemysłu, którego celem jest stworzenie warunków do długofalowej współpracy pomiędzy spółkami z Grupy ARP a szkołami technicznymi i branżowymi oraz centrami kształcenia zawodowego. W marcu br. podjęliśmy kolejne działania mające na celu rozbudowanie oferty Programu. Podpisaliśmy Porozumienie ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, a zatem rozszerzyliśmy grono współpracujących ze spółkami z Grupy ARP szkół technicznych i zawodowych o wyższe szkoły zawodowe. Celem Porozumienia jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców i, co za tym idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy.

Widząc ciągłą potrzebę inspirowania rozwoju rynku przedsiębiorców poprzez zwiększenie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z restrukturyzacją, innowacjami, czy zarządzaniem a także uwzględniając obowiązek podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ogłosił konkursy o:
- Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską, oraz - Nagrodę Zarządu ARP S.A. na najlepszą rozprawę doktorską, projekt badawczy. Celem Konkursów jest wyłonienie najlepszych prac w następujących obszarach: innowacje w przemyśle, restrukturyzacja oraz efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Konkursy skierowane są do studentów/absolwentów/pracowników naukowych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których Rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w stowarzyszeniu pod nazwą: Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Pismo w sprawie konkursu

Regulamin 1

Regulamin 2

www

 

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

W dniach 14 - 16 maja 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Podczas konferencji spotkali się Kanclerze i Kwestorzy oraz przedstawiciele Publicznych Uczelni Zawodowych. Otwarcia obrad dokonała JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Skarbnik Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych dr Małgorzata Legiędź - Gałuszka oraz JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie prof. PWSZ dr hab. Janusz Wiśniewski.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w szkoleniu nt. Zasad gospodarki finansowej Uczelni w świetle nowych zmian wprowadzonych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które prowadziła Pani Anna Pawełas - ekspert Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr OPTIMA oraz prelekcji dra Andrzeja Kurkiewicza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który omówił zagadnienia związane z tworzeniem i nowelizacją Statutu oraz innych wewnętrznych aktów prawnych, a także sytuację pracowników uczelni w świetle nowych uregulowań prawnych.

JM Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych prof. zw. dr hab. Witold Stankowski w imieniu własnym oraz Prezydium składa serdeczne podziękowania na ręce JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie prof. PWSZ dra hab. Janusza Wiśniewskiego za przygotowanie oraz zaangażowanie w organizację Ogólnopolskiej Konferencji Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Źródło: PWSZ w Gnieźnie

 

 

 

I Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

I Zgromadzenie Plenarne
Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

 

Więcej informacji dostępne na stronie: http://pwszplock.pl/pwsz-w-plocku-gospodarzem-historycznego-zgromadzenia/

 

Źródło: PWSZ w Płocku

 

Nie żyje prof. zw. dr hab. Józef Bergier

 

Z ogromnym bólem i żalem zawiadamiamy,  że w dniu 21 marca 2019 roku

zmarł prof. zw. dr hab. Józef Bergier

Rektor
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

profesor nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki,
teoretyk sportu, trener klasy mistrzowskiej w piłce nożnej,
polityk i samorządowiec, poseł na Sejm III kadencji, senator VII kadencji

Nabożeństwo żałobne odbyło się dnia 26 marca 2019 o godz. 13:00
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej

Ceremonia pogrzebowa odbyła się na Cmentarzu Parafialnym w Białej Podlaskiej

 
W imieniu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

prof. zw. dr hab. Witold Stankowski

Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Międzynarodowe Seminarium KRePUZ - EURASHE w Warszawie

Międzynarodowe Seminarium KRePUZ - EURASHE w Warszawie:
wymiana doświadczeń i dyskusja o przyszłości
wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce


„Reversed peer learning activity: learning & teaching

in professional higher education (PHE)”

 

W dniu 8 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się Międzynarodowe Seminarium „Reversed peer learning activity: learning & teaching in professional higher education (PHE)” zorganizowane przez Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) oraz EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education).

Współorganizatorem i patronem Seminarium było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którego murach odbyło się spotkanie. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Sebastian Skuza. W swoim wystąpieniu Minister Skuza podkreślił wagę Konstytucji dla Nauki w procesie unowocześniania wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce i stwierdził, że stała się ona stymulatorem zmian, których pozytywne rezultaty są już widoczne w funkcjonowaniu uczelni zawodowych.

Warszawskie spotkanie składało się z kilku sesji, którym przewodniczył Sekretarz Generalny EURASHE Michal Karpisek. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali europejscy eksperci związani z EURASHE: Richard Thorn (b. przewodniczący Institute of Technology in Sligo, Irlandia), Florian Rampelt (dyrektor German Forum for Higher Education in the Digital Age) i Adam Gajek (Przewodniczący Europejskiego Parlamentu Studenckiego).

Głównymi obszarami, wokół których toczyła się dyskusja z udziałem międzynarodowych ekspertów były: kształcenie zawodowe wobec wyzwań rewolucji technologicznej, powszechnej digitalizacji i zmian na rynku pracy, integracja akademickich i praktycznych elementów systemu kształcenia, rola kompetencji społecznych i umiejętności uzupełniających jako ważnych elementów wykształcenia w uczelniach zawodowych.

Wprowadzeniem do seminarium była seria prezentacji przedstawionych przez polskich ekspertów. Ewa Stachura (wiceprzewodnicząca Prezydium KRePUZ, członek prezydium EURASHE, Rektor PWSZ w Raciborzu) zaprezentowała polski kontekst kształcenia zawodowego na poziomie wyższym. Prezentacja przygotowana przez zespół w składzie: Krzysztof Starańczak i Katarzyna Olszewska (PWSZ w Elblągu) pod kierunkiem Zbigniewa Walczyka (Prezydium KRePUZ, Rektor PWSZ w Elblągu) i wygłoszona przez Tomasza Saryusza Wolskiego z Politechniki Łódzkiej dotyczyła wykorzystania ECS (European Credit System) i kwalifikacji do opisu programów studiów na profilu praktycznym. Marek Frankowicz (Uniwersytet Jagielloński) zaprezentował koncepcję kształcenia studentów uczelni zawodowych w zakresie „zielonych kompetencji”. John Dee (PWSZ w Raciborzu) podkreślił w swej prezentacji rosnącą rolę kompetencji miękkich i umiejętności uzupełniających podstawowe kwalifikacje zawodowe absolwentów uczelni zawodowych, Rafał Kunaszyk (Prezes firmy EUROKREATOR, Kraków) wskazał sposoby generowania synergii między uczelniami a ich otoczeniem biznesowym w celu podnoszenia jakości kształcenia na kierunkach praktycznych.   

Zaproszeni eksperci wygłosili prezentacje, w których odnieśli się do tez przedstawionych w dokumencie informacyjnym przygotowanym przez Ewę Stachurę na bazie wcześniejszej dyskusji przeprowadzonej wśród członków KRePUZ.

Kolejna część Seminarium odbyła się w grupach dyskusyjnych, których moderatorami byli zaproszeni eksperci. Wnioski z dyskusji przeprowadzonych w poszczególnych grupach panelowych zreferowali ich przedstawiciele, a następnie zarówno eksperci, jak i uczestnicy reprezentujący polskie uczelnie zawodowe (PUZ) dokonali podsumowania spotkania.

Seminarium dobrze wpisało się w obszar współpracy między KRePUZ i EURASHE. Współpraca z EURASHE jest ważną formą aktywności międzynarodowej KRePUZ.
Dzięki tej współpracy polskie uczelnie zawodowe mają dostęp do bogatego dorobku instytucji zrzeszonych w EURASHE: mogą czerpać inspirację i korzystać z bogatych doświadczeń uczelni zawodowych innych krajów, podpatrywać modele kształcenia, sposoby prowadzenia i walidacji praktyk zawodowych, uczestniczyć w europejskich projektach i konferencjach. Seminarium pokazało, jak cenna może wymiana doświadczeń i dyskusja nad alternatywnymi koncepcjami rozwoju wyższego szkolnictwa zawodowego w kontekście wyzwań przyszłości.

 

 Źródło: PWSZ w Raciborzu