Prof. PWSIiP w Łomży dr hab. Dariusz Surowik, Rektor łomżyńskiej uczelni w składzie Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego

Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych prof. PWSIiP w Łomży dr hab. Dariusz Surowik został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w skład Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy nauki i szkolnictwa.

W skład zespołu weszło 12 wybitnych naukowców i przedstawicieli środowiska akademickiego, którym przewodniczy prof. dr hab. Maciej Żylicz, biochemik i biolog molekularny, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W latach 1980-1999 pracował na Uniwersytecie Gdańskim, pełniąc m.in. funkcję prorektora ds. nauki
(1990-1993). W latach 1993-1994 jako „visiting professor” pracował w USA w Instytucie Onkologii Utah University. W latach 1999-2016 był kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Współpracował z European Research Council jako przewodniczący jednego z paneli dyscyplinarnych, a następnie członek zespołu identyfikującego członków ERC. Doradca społeczny Prezydenta RP (2010-15)
.

W skład zespołu zostali powołani:

 • Łukasz Kierznowski, od 1 stycznia 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jest zatrudniony w Zakładzie Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Jest też doktorantem w tej jednostce. Naukowo specjalizuje się m.in. w prawie szkolnictwa wyższego i nauki.
 • dr hab. prof. nadzw. Marcin Krawczyński, doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, psycholog; profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie oraz w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku. Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Dominik Leżański, od 1 stycznia 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego Parlamentu Studentów RP. Student kierunku informatyka. Od 2016 roku kieruje pracami Prezydium Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej. Od 2017 roku pełni także funkcję eksperta ds. studenckich w Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, neurochirurg, profesor nauk medycznych. W latach 1992–1995 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, następnie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w Warszawie. Zasiadał w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Od października 1997 r. do marca 1999 r. sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka. Do 2007 r. pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. W 2007 r. objął obowiązki dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest kierownikiem Katedry Neurologii i Neurochirurgii. W 2016 r. wybrany na prorektora UWM ds. uczelni medycznej. Od września 2017 r. Prorektor ds. Collegium Medicum.
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, od 2018 r. Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII kadencji. Profesor nauk matematycznych. Od czasu ukończenia studiów pracuje w Instytucie Matematyki UW. Od 1996 do 1999 wicedyrektor, następnie do 2005 dyrektor tej jednostki. W latach 2005–2007 przewodniczył Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2009-2011 był przewodniczącym Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki PAN. Od roku 2003 członek międzynarodowego zespołu ekspertów matematycznych w koordynowanym przez OECD programie PISA; od 2012 przewodniczący tego zespołu. Od 2012 roku członek CERI – Komitetu Sterującego Badań Edukacyjnych w OECD.
  W latach 2007-2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2009-2012  podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • prof. dr hab. inż. Grażyna Ptak, biolog. Koordynator ERC Starting Grant programu IDEAS, a obecnie projektu europejskiego H2020-TWINN. Wykłada embriologię na Uniwersytecie w Teramo (IT), gdzie wypromowała 8 doktorów. Odbyła liczne staże i stypendia naukowe w Cambridge, Montpellier, Edynburgu oraz North Dakota.
  Jej dorobek (60 oryginalnych prac cytowanych 1200 razy) obejmuje publikacje w prestiżowych czasopismach, jak Nature Biotechnology i PNAS. Powoływana do grona ekspertów Komisji Europejskiej oraz ekspertów ministerialnych Włoch, Portugalii i Polski. Przez 20 lat pracowała we Włoszech.
 • dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Logik, matematyk i informatyk. Od 2002 roku pracuje w Katedrze Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku. Z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży związany od 2005 roku jako wykładowca, w tym w latach 2012-2017 Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a od 1 września 2017 r. rektor tejże uczelni.
 • dr inż. Janusz Szczerba, pracownik Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 • dr Dominik Szczukocki, Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-23. Kierownik Pracowni Zagrożeń Środowiska w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii, Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • dr hab. Lech Trzcionkowski, historyk i filolog klasyczny. Od 1992 zatrudniony w Zakładzie Historii Starożytnej Sekcji Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektor Instytutu Religioznawstwa UJ.
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, profesor nauk technicznych. W latach 1996–2002 rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), prezes Fundacji Rektorów Polskich
  (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący zespołu Prezydenta RP do opracowania projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (2003-2005). Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu wspólnego KRASP-FRP pn. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Członek wielu ministerialnych zespołów doradczych. Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XI kadencji (do 2017 r.).

         Panu Profesorowi Dariuszowi Surowikowi serdecznie gratulujemy!

Źródło: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/zespol-ds-monitorowania-wdrazania-reformy-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-powolany

 

Z ogromnym bólem i żalem zawiadamiamy...

 

Z ogromnym bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Teresy Bieniek

Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Wraz z Uczelnią Włocławską żegnamy wieloletniego Kanclerza, wybitną specjalistkę
w zakresie szkolnictwa wyższego, prawnika.

Pani Teresa Bieniek była naszą wspaniałą koleżanką, oddaną społeczności akademickiej swojej
i naszych uczelni zawodowych, osobą, która zawsze służyła swoimi cennymi radami.

 

W imieniu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

prof. zw. dr hab. Witold Stankowski

Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

29th EURASHE Annual Conference in Budapest

EURASHE has launched a call for contributions for its 29th Annual Conference ‘Future Students. Future Universities. Future Jobs. Professional Higher Education in the changing world.’ The conference will take place in Budapest (Hungary) on 16-17 May 2019 and will be hosted by the Hungarian Rectors’ Conference (MRK) with the support of the Ministry of Human Capacities of Hungary.

EURASHE invite universities of applied sciences’ leaders, the entire community of professional higher education, European businesses, public institutions and European students’ representatives to attend the Annual Conference and share their experience and learn about trends, models and inspiring practices.

 

icon29th EURASHE Annual Conference in Budapest

 

Wysokie odznaczenie niemieckie Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec dla prof. dra hab. Witolda Stankowskiego

Prezydent Federalny Niemiec Frank - Walther Steinmeier nadał prof. dr. hab. Witoldowi Stankowskiemu Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Insygnia orderu wręczył Konsul Federalny Niemiec w Krakowie dr Michael Groß w dniu 3 października 2018 roku w siedzibie Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Przyznane odznaczenie jest wyrazem uznania zasług w zakresie współpracy niemiecko - polskiej.

Prof. dr hab. Witold Stankowski jest jednym z budowniczych mostów, którzy nie negując przeszłości patrzą w przyszłość i promują pokojowe współistnienie.

 

Podziękowanie za zaangażowanie w prace nad Konstytucją dla Nauki

Podziękowanie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina za zaangażowanie środowiska akademickiego w prace nad Konstytucją dla Nauki.

Podziękowanie za zaangażowanie środowiska akademickiego w prace nad Konstytucją dla Nauki

Pedagogika w uczelniach zawodowych w kontekście projektu nowej reformy 2.0

W dniu 15 czerwca 2018 roku  Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski oraz Rektor PWSZ w Nowym Sączu prof. nadzw. dr hab. inż.  Mariusz Cygnar spotkali się z prof. zw. dr hab. Bożeną  Muchacką z Uniwersytetu Pedagogicznego, ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w celu przedyskutowania miejsca pedagogiki w naszych uczelniach zawodowych w kontekście projektu nowej reformy 2.0.

Zaproszenie KRePSZ na posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych otrzymała zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (KENiM), która rozpatrywała rządowy projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0). Prace KENiM odbywały się w dniach 29 - 30 maja br. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 29 maja br. w posiedzeniu KENiM uczestniczył Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. W dniu 30 maja br. w pracach KENiM wziął udział Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży prof. nadzw. dr hab. Dariusz Surowik.

W toku prac KENiM przyjęła projekt Ustawy 2.0 oraz przepisów wprowadzających ustawę.

XXII Konferencja Automatyków

W dniach 22 - 23 maja 2018 roku Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) prof. zw. dr hab. Witold Stankowski wziął udział w XXII Konferencji Automatyków w Rytrze. Udział w konferencji wynikał z zaproszenia Konferencji Automatyków organizowanej co roku przez znaczące firmy polskie, międzynarodowe.

XXII Konferencja Automatyków odbywała się pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,  a patronat merytoryczny sprawował prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, wybitny naukowiec związany z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie. Konferencja Automatyków to znaczące wydarzenie w skali Polski.

Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych prof. zw. dr hab. Witold Stankowski zapoznał uczestników konferencji z działalnością uczelni zawodowych, ich funkcjonowaniem w otoczeniu społeczno - gospodarczym.
Zaprosił do współpracy z naszymi uczelniami zawodowymi firmy biorące udział w konferencji.

źródło: https://www.konferencjaautomatykow.pl/

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

XXVIII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ Nowy Sącz - Rytro

W dniach 21-24 marca 2018 roku odbyło się XXVIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowana przy współudziale Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Uczestnicy zakwaterowani byli w hotelu „Perła Południa” w Rytrze koło Nowego Sącza.

21 marca, w godzinach wieczornych, odbyło się posiedzenie Prezydium KRePSZ, natomiast 22 marca rozpoczęły się obrady plenarne, które otworzył organizator konferencji dr hab. inż. Mariusz Cygnar - rektor PWSZ  w Nowym Sączu. Gości zaproszonych oraz Rektorów i Prorektorów, uczestniczących w spotkaniu przywitali kolejno: prof. dr hab. Witold Stankowski - Przewodniczący KRePSZ, Marek Pławiak - Starosta Powiatu Nowosądeckiego oraz Wojciech Piech - wiceprezydent Miasta Nowego Sącza, życząc zebranym owocnych obrad, połączonych z chwilami odpoczynku w pięknej, zimowej scenerii Ziemi Sądeckiej.

W pierwszym dniu obrad, aktywny udział w Konferencji wzięli, następujący zaproszeni goście:

 • dr Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr hab. Krzysztof Diks - Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Krzysztof Górski - zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
 • Marta Mordarska - Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON w Krakowie.

Wystąpienie Wicepremiera Jarosława Gowina, dotyczące najważniejszych zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, spotkało się
z dużym zainteresowaniem oraz dyskusją. W dyskusji szczególną uwagę zwracano na:

 • odebranie publicznym szkołom zawodowym możliwości kształcenia nauczycieli; zdaniem wielu dyskutantów rozwiązanie to jest niewłaściwe. Kształcenie nauczycieli powinno być powiązane z profilem praktycznym, a nie ogólnoakademickim, prowadzonym wyłącznie w uczelniach akademickich;
 • konieczność wdrożenia systemowych rozwiązań w zakresie organizacji praktyk zawodowych w zakładach pracy;
 • skutki zniesienia minimum kadrowego, wprowadzenia nowych dyscyplin naukowych, kształcenia pielęgniarek i fizjoterapeutów;
 • deprecjonowanie uczelni zawodowych poprzez zapis ustawowy sugerujący, że najsłabsze uczelnie akademickie będą przekwalifikowywane w uczelnie zawodowe.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks, w swoim bardzo interesującym wystąpieniu zapoznał zebranych z praktycznymi uwagami wynikającymi z przeprowadzanych akredytacji, a także z uwagami wynikającymi z wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia kierunków kształcenia.

Krzysztof Górski przedstawił możliwości i zasady ubiegania się przez uczelnie zawodowe o środki finansowe na realizację różnorodnych projektów w obszarze nauk medycznych ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia systemu kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych.

Marta Mordarska zachęcała Rektorów do współpracy z PFRON w zakresie korzystania ze środków finansowych na tworzenie oraz poprawę warunków studiowania osób niepełnosprawnych.

Drugi dzień konferencji w szczególności poświęcony został kształceniu na profilu praktycznym. Uczestnicy zwiedzili firmę „Wiśniowski Sp. z o. o. SKA”, produkującą bramy garażowe i przemysłowe, w której studenci PWSZ w Nowym Sączu odbywają praktyki zawodowe, a następnie w Instytucie Kultury Fizycznej, zapoznali się z prezentacją dr Haliny Potok-Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, dotyczącą doświadczeń sądeckiej uczelni w zakresie praktycznego przygotowania studentów  do zawodu. Zebrani mieli także okazję zobaczyć Kampus Dydaktyczno-Sportowy, po którym oprowadził dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej - dr Tomasz Cisoń.

W Zgromadzeniu Plenarnym KRePSZ uczestniczył także Piotr Karaciński – redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika FORUM AKADEMICKIE.

Galeria zdjęć – dzień pierwszy

 

Galeria zdjęć - dzień drugi