-

W dniach 23-25 października 2014 roku w Zamościu odbyło się z XXI Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Zgromadzenie poprzedzone było posiedzeniem prezydium KRePSZ.
Wśród zaproszonych gości byli prof. Katarzyna Chałasińska – Macukow Honorowa Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polski i prof. Jerzy Woźnicki Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący RGNiSW omówił udział Rady w debacie publicznej nad dokumentami programowymi opracowanymi w ramach Programu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r. i nowe zadania jakie ma do realizacji m.in. poprzez włączanie się w realizację projektów własnych i współpracę z jednostkami naukowymi i badawczymi w całym kraju. Prof. J. Woźnicki poprosił, aby dane o dorobku Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Przewodniczący KRePSZ przedstawił na posiedzeniu RGNiSW w terminie wiosennym.

Kolejny temat obrad dotyczył nowelizacji ustawy. Wprowadzeniem do tej problematyki było wystąpienie doktora Andrzeja Kurkiewicza Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNISW, który omówił najważniejsze zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, które wynikają z ostatniej nowelizacji. W nowelizacji ustawy przewiduje się między innymi to, aby w publicznych wyższych szkołach zawodowych prowadzone było kształcenie o profilu praktycznym. Jest oczywistym, że PWSZ-ty popierają tę ideę, co pokreślono w dyskusji. Jednym z ważnych elementów tego kształcenia są trzymiesięczne (minimum) praktyki zawodowe odbywane w różnego rodzaju zakładach pracy. Jednakże, jeśli te praktyki mają spełniać właściwą kształcącą rolę, to należy wskazać sposób ich finansowania. Wychodząc naprzeciw temu problemowi PWSZ-ty zgłosiły projekt, którego celem jest opracowanie nowoczesnego systemu semestralnych praktyk zawodowych w polskich PWSZ wraz z jego wdrożeniem. Inicjatorem i Koordynatorem tego projektu jest prof. Zbigniew Walczyk rektor PWSZ w Elblągu. Zaniepokojenie wśród rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych wzbudził zapis w rozporządzeniu w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunki i poziomie kształcenia nakładający na uczelnie obowiązek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy pracowników wliczanych do minimum kadrowego na danym kierunku już od drugiego roku studiów pierwszego cyklu kształcenia. Wymóg ten dotyczy nowych kierunków uruchamianych na polskich uczelniach. Wprowadzenie tego przepisu powoduje konieczność zatrudniania pracowników dydaktycznych nawet, jeśli na danym semestrze nie prowadzą zajęć ze studentami. Pociąga to oczywiście za sobą skutki finansowe w postaci wypłacania wynagrodzeń osobom, które nie świadczą pracy.

Zgromadzeni z zainteresowaniem wysłuchali informacji prof. Z. Walczyka , rektora PWSZ w Elblągu, o walidacji umiejętności i kompetencji osób, które minimum 5 lat przepracowały w zawodzie i ubiegają się o przyjęcie na studia na kierunek zgodny z wykonywaną pracą. Rektorzy zgodnie uznali, że proces akceptacji nieformalnego wykształcenia i zakwalifikowanie na studia wymaga opracowania szczegółowych procedur, aby uniknąć pomyłek.

Drugi dzień obrad poświęcony był problematyce prac badawczo-rozwojowych realizowanych w PWSZ-tach. Dyskusje na ten temat poprzedziły prezentacje rektorów: prof. W. Miczulskiego oraz prof. M. Pawlaka. Podczas obrad XXI ZP KRePSZ rektorzy bardzo dużo uwagi poświęcili analizie działalności, badawczo rozwojowej realizowanej w PWSZ, osiągnięć i pozycji na rynkach lokalnych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Z omówionych przez uczestników Zgromadzenia Plenarnego prezentacji wynikało, że PWSZ-ty co raz częściej realizują projekty badawcze i badawczo – rozwojowe. Niestety, brak dobrych rozwiązań prawnych uwzględniających specyfikę PWSZ ogranicza większe zaangażowanie tych uczelni w realizację badań naukowych. W ostatnich latach PWSZ-ty zorganizowały ponad 600 konferencji w tym blisko 200 konferencji międzynarodowych. Prężnie działają również wydawnictwa, które opublikowały w ciągu ostatnich pięciu lat 936 książek i wydają łącznie 28 czasopism naukowych, ukazało się ponad 2300 publikacji naukowych ( z list A, B i C)i ponad 800 monografii, z tego 130 w języku angielskim, afiliowanych w PWSZ-tach.

Udział w badaniach dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych jest ważnym czynnikiem stymulującym rozwój własnej kadry. Z tematyką rozwoju kadry wiąże się problem zatrudniania pracowników innych uczelni . W dyskusji na ten temat stwierdzono z zadowoleniem, że za wyjątkiem kilku ośrodków, rektorzy – członkowie KRASP wyrażali zgodę na zatrudnienie w PWSZ-tach.

Pan Marcin Łuszczyński, Kierownik Działu Koordynacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaprezentował ofertę programową NCBR i omówił dotychczasowy udział Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w programach NCBR. Z danych przedstawionych przez Pana M. Łuszczyńskiego wynikało, że PWSZ – ty zrealizowały 39 projektów badawczych o łącznej wartość 83,78 mln zł.

Trzeci dzień obrad zdominowany został przez tematykę współpracy międzynarodowej Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych i ich udziału w programach UE. Prof. Andrzej Kolasa przedstawiciel KRePSZ w European Association of Institutions in Higher Education(EURASHE) zaprosił rektorów do udziału w obradach „Okrągłego stołu” w Warszawie, na którym przedstawiciele EURASHE będą dyskutowali o aktualnych problemach szkolnictwa wyższego. Wśród zaproszonych gości był również prof. Marek Frankowicz przedstawiciel EURASHE, który omówił możliwość pogłębienia współpracy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z uczelniami w Unii Europejskiej. Zaproponował, aby KRePSZ we współpracy z EURASHE opracowało przewodnik do zapewnienia jakości kształcenia na profilu praktycznym. Problematyce tej poświęcone będzie seminarium organizowane przez EURASHE w Wilnie na początku grudnia. Przedstawiciel EURASHE zaproponował również, aby w oparciu o doświadczenia uczelni z państw UE wypracować system walidacji umiejętności zdobytych poza formalnym wykształceniem. Prof. M. Frankowicz przedstawił możliwość aplikacji w konkursach o środki z UE, które pilotażuje EURASHE. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych jako jedyne spośród stowarzyszenie rektorów polskich jest członkiem EURASHE, co daje szeroką możliwość współpracy.