-

Międzynarodowe Seminarium KRePUZ - EURASHE w Warszawie

Międzynarodowe Seminarium KRePUZ - EURASHE w Warszawie:
wymiana doświadczeń i dyskusja o przyszłości
wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce


„Reversed peer learning activity: learning & teaching

in professional higher education (PHE)”

 

W dniu 8 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się Międzynarodowe Seminarium „Reversed peer learning activity: learning & teaching in professional higher education (PHE)” zorganizowane przez Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) oraz EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education).

Współorganizatorem i patronem Seminarium było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którego murach odbyło się spotkanie. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Sebastian Skuza. W swoim wystąpieniu Minister Skuza podkreślił wagę Konstytucji dla Nauki w procesie unowocześniania wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce i stwierdził, że stała się ona stymulatorem zmian, których pozytywne rezultaty są już widoczne w funkcjonowaniu uczelni zawodowych.

Warszawskie spotkanie składało się z kilku sesji, którym przewodniczył Sekretarz Generalny EURASHE Michal Karpisek. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali europejscy eksperci związani z EURASHE: Richard Thorn (b. przewodniczący Institute of Technology in Sligo, Irlandia), Florian Rampelt (dyrektor German Forum for Higher Education in the Digital Age) i Adam Gajek (Przewodniczący Europejskiego Parlamentu Studenckiego).

Głównymi obszarami, wokół których toczyła się dyskusja z udziałem międzynarodowych ekspertów były: kształcenie zawodowe wobec wyzwań rewolucji technologicznej, powszechnej digitalizacji i zmian na rynku pracy, integracja akademickich i praktycznych elementów systemu kształcenia, rola kompetencji społecznych i umiejętności uzupełniających jako ważnych elementów wykształcenia w uczelniach zawodowych.

Wprowadzeniem do seminarium była seria prezentacji przedstawionych przez polskich ekspertów. Ewa Stachura (wiceprzewodnicząca Prezydium KRePUZ, członek prezydium EURASHE, Rektor PWSZ w Raciborzu) zaprezentowała polski kontekst kształcenia zawodowego na poziomie wyższym. Prezentacja przygotowana przez zespół w składzie: Krzysztof Starańczak i Katarzyna Olszewska (PWSZ w Elblągu) pod kierunkiem Zbigniewa Walczyka (Prezydium KRePUZ, Rektor PWSZ w Elblągu) i wygłoszona przez Tomasza Saryusza Wolskiego z Politechniki Łódzkiej dotyczyła wykorzystania ECS (European Credit System) i kwalifikacji do opisu programów studiów na profilu praktycznym. Marek Frankowicz (Uniwersytet Jagielloński) zaprezentował koncepcję kształcenia studentów uczelni zawodowych w zakresie „zielonych kompetencji”. John Dee (PWSZ w Raciborzu) podkreślił w swej prezentacji rosnącą rolę kompetencji miękkich i umiejętności uzupełniających podstawowe kwalifikacje zawodowe absolwentów uczelni zawodowych, Rafał Kunaszyk (Prezes firmy EUROKREATOR, Kraków) wskazał sposoby generowania synergii między uczelniami a ich otoczeniem biznesowym w celu podnoszenia jakości kształcenia na kierunkach praktycznych.   

Zaproszeni eksperci wygłosili prezentacje, w których odnieśli się do tez przedstawionych w dokumencie informacyjnym przygotowanym przez Ewę Stachurę na bazie wcześniejszej dyskusji przeprowadzonej wśród członków KRePUZ.

Kolejna część Seminarium odbyła się w grupach dyskusyjnych, których moderatorami byli zaproszeni eksperci. Wnioski z dyskusji przeprowadzonych w poszczególnych grupach panelowych zreferowali ich przedstawiciele, a następnie zarówno eksperci, jak i uczestnicy reprezentujący polskie uczelnie zawodowe (PUZ) dokonali podsumowania spotkania.

Seminarium dobrze wpisało się w obszar współpracy między KRePUZ i EURASHE. Współpraca z EURASHE jest ważną formą aktywności międzynarodowej KRePUZ.
Dzięki tej współpracy polskie uczelnie zawodowe mają dostęp do bogatego dorobku instytucji zrzeszonych w EURASHE: mogą czerpać inspirację i korzystać z bogatych doświadczeń uczelni zawodowych innych krajów, podpatrywać modele kształcenia, sposoby prowadzenia i walidacji praktyk zawodowych, uczestniczyć w europejskich projektach i konferencjach. Seminarium pokazało, jak cenna może wymiana doświadczeń i dyskusja nad alternatywnymi koncepcjami rozwoju wyższego szkolnictwa zawodowego w kontekście wyzwań przyszłości.

 

 Źródło: PWSZ w Raciborzu

 

 

 

 

 

Historyczna chwila. Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych stała się faktem

Historyczna chwila. Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych stała się faktem.

W myśl zapisów nowej ustawy 2.0 dotychczasowa Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) stała się Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ), skupiającą funkcjonujące uczelnie pod nazwą Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe (PWSZ). Powstanie Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych zapisanej w formie ustawowej jest spełnieniem od lat oczekiwań głównego postulatu środowiska Państwowych Uczelni Zawodowych.

W ślad za tym w dniu 21 lutego br. w hotelu Mercure Grand w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych / Publicznych Uczelni Zawodowych. Podczas posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego jednogłośnie przyjęto Statut Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Dotychczasowym władzom (Prezydium) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych powierzono dalej mandat Prezydium Konferencji Publicznych Uczelni Zawodowych.

W części obrad wziął udział Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller oraz Dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Ziółkowski. Z Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych spotkał się Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.

 

 Na zdjęciu:

Spotkanie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jarosława Gowina, Wiceministra Piotra Müllera
z władzami Prezydium nowej Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

Od lewej: prof. PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ dr hab. Dariusz Surowik - Wiceprzewodniczący KRePUZ,
prof. zw. dr hab. Witold Stankowski - Przewodniczący KRePUZ, dr Małgorzata Legiędź - Gałuszka - Skarbnik KRePUZ,
dr Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Müller - Wiceminister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. PWSZ dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. dr hab. Maciej Pietrzak.

 

 

 

 

Prof. PWSIiP w Łomży dr hab. Dariusz Surowik, Rektor łomżyńskiej uczelni w składzie Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego

Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych prof. PWSIiP w Łomży dr hab. Dariusz Surowik został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w skład Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy nauki i szkolnictwa.

W skład zespołu weszło 12 wybitnych naukowców i przedstawicieli środowiska akademickiego, którym przewodniczy prof. dr hab. Maciej Żylicz, biochemik i biolog molekularny, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W latach 1980-1999 pracował na Uniwersytecie Gdańskim, pełniąc m.in. funkcję prorektora ds. nauki
(1990-1993). W latach 1993-1994 jako „visiting professor” pracował w USA w Instytucie Onkologii Utah University. W latach 1999-2016 był kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Współpracował z European Research Council jako przewodniczący jednego z paneli dyscyplinarnych, a następnie członek zespołu identyfikującego członków ERC. Doradca społeczny Prezydenta RP (2010-15)
.

W skład zespołu zostali powołani:

 • Łukasz Kierznowski, od 1 stycznia 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jest zatrudniony w Zakładzie Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Jest też doktorantem w tej jednostce. Naukowo specjalizuje się m.in. w prawie szkolnictwa wyższego i nauki.
 • dr hab. prof. nadzw. Marcin Krawczyński, doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, psycholog; profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie oraz w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku. Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Dominik Leżański, od 1 stycznia 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego Parlamentu Studentów RP. Student kierunku informatyka. Od 2016 roku kieruje pracami Prezydium Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej. Od 2017 roku pełni także funkcję eksperta ds. studenckich w Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, neurochirurg, profesor nauk medycznych. W latach 1992–1995 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, następnie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w Warszawie. Zasiadał w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Od października 1997 r. do marca 1999 r. sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka. Do 2007 r. pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. W 2007 r. objął obowiązki dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest kierownikiem Katedry Neurologii i Neurochirurgii. W 2016 r. wybrany na prorektora UWM ds. uczelni medycznej. Od września 2017 r. Prorektor ds. Collegium Medicum.
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, od 2018 r. Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII kadencji. Profesor nauk matematycznych. Od czasu ukończenia studiów pracuje w Instytucie Matematyki UW. Od 1996 do 1999 wicedyrektor, następnie do 2005 dyrektor tej jednostki. W latach 2005–2007 przewodniczył Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2009-2011 był przewodniczącym Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki PAN. Od roku 2003 członek międzynarodowego zespołu ekspertów matematycznych w koordynowanym przez OECD programie PISA; od 2012 przewodniczący tego zespołu. Od 2012 roku członek CERI – Komitetu Sterującego Badań Edukacyjnych w OECD.
  W latach 2007-2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2009-2012  podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • prof. dr hab. inż. Grażyna Ptak, biolog. Koordynator ERC Starting Grant programu IDEAS, a obecnie projektu europejskiego H2020-TWINN. Wykłada embriologię na Uniwersytecie w Teramo (IT), gdzie wypromowała 8 doktorów. Odbyła liczne staże i stypendia naukowe w Cambridge, Montpellier, Edynburgu oraz North Dakota.
  Jej dorobek (60 oryginalnych prac cytowanych 1200 razy) obejmuje publikacje w prestiżowych czasopismach, jak Nature Biotechnology i PNAS. Powoływana do grona ekspertów Komisji Europejskiej oraz ekspertów ministerialnych Włoch, Portugalii i Polski. Przez 20 lat pracowała we Włoszech.
 • dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Logik, matematyk i informatyk. Od 2002 roku pracuje w Katedrze Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku. Z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży związany od 2005 roku jako wykładowca, w tym w latach 2012-2017 Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a od 1 września 2017 r. rektor tejże uczelni.
 • dr inż. Janusz Szczerba, pracownik Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 • dr Dominik Szczukocki, Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-23. Kierownik Pracowni Zagrożeń Środowiska w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii, Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • dr hab. Lech Trzcionkowski, historyk i filolog klasyczny. Od 1992 zatrudniony w Zakładzie Historii Starożytnej Sekcji Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektor Instytutu Religioznawstwa UJ.
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, profesor nauk technicznych. W latach 1996–2002 rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), prezes Fundacji Rektorów Polskich
  (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący zespołu Prezydenta RP do opracowania projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (2003-2005). Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu wspólnego KRASP-FRP pn. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Członek wielu ministerialnych zespołów doradczych. Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XI kadencji (do 2017 r.).

         Panu Profesorowi Dariuszowi Surowikowi serdecznie gratulujemy!

Źródło: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/zespol-ds-monitorowania-wdrazania-reformy-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-powolany

 

Z ogromnym bólem i żalem zawiadamiamy...

 

Z ogromnym bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Teresy Bieniek

Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Wraz z Uczelnią Włocławską żegnamy wieloletniego Kanclerza, wybitną specjalistkę
w zakresie szkolnictwa wyższego, prawnika.

Pani Teresa Bieniek była naszą wspaniałą koleżanką, oddaną społeczności akademickiej swojej
i naszych uczelni zawodowych, osobą, która zawsze służyła swoimi cennymi radami.

 

W imieniu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

prof. zw. dr hab. Witold Stankowski

Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu