I Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Publicznych Uczelni Zawodowych

I Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Publicznych Uczelni Zawodowych

 

 

 

I Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

I Zgromadzenie Plenarne
Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

 

Więcej informacji dostępne na stronie: http://pwszplock.pl/pwsz-w-plocku-gospodarzem-historycznego-zgromadzenia/

 

Źródło: PWSZ w Płocku

 

Nie żyje prof. zw. dr hab. Józef Bergier

 

Z ogromnym bólem i żalem zawiadamiamy,  że w dniu 21 marca 2019 roku

zmarł prof. zw. dr hab. Józef Bergier

Rektor
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

profesor nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki,
teoretyk sportu, trener klasy mistrzowskiej w piłce nożnej,
polityk i samorządowiec, poseł na Sejm III kadencji, senator VII kadencji

Nabożeństwo żałobne odbyło się dnia 26 marca 2019 o godz. 13:00
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej

Ceremonia pogrzebowa odbyła się na Cmentarzu Parafialnym w Białej Podlaskiej

 
W imieniu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

prof. zw. dr hab. Witold Stankowski

Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Międzynarodowe Seminarium KRePUZ - EURASHE w Warszawie

Międzynarodowe Seminarium KRePUZ - EURASHE w Warszawie:
wymiana doświadczeń i dyskusja o przyszłości
wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce


„Reversed peer learning activity: learning & teaching

in professional higher education (PHE)”

 

W dniu 8 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się Międzynarodowe Seminarium „Reversed peer learning activity: learning & teaching in professional higher education (PHE)” zorganizowane przez Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) oraz EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education).

Współorganizatorem i patronem Seminarium było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którego murach odbyło się spotkanie. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Sebastian Skuza. W swoim wystąpieniu Minister Skuza podkreślił wagę Konstytucji dla Nauki w procesie unowocześniania wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce i stwierdził, że stała się ona stymulatorem zmian, których pozytywne rezultaty są już widoczne w funkcjonowaniu uczelni zawodowych.

Warszawskie spotkanie składało się z kilku sesji, którym przewodniczył Sekretarz Generalny EURASHE Michal Karpisek. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali europejscy eksperci związani z EURASHE: Richard Thorn (b. przewodniczący Institute of Technology in Sligo, Irlandia), Florian Rampelt (dyrektor German Forum for Higher Education in the Digital Age) i Adam Gajek (Przewodniczący Europejskiego Parlamentu Studenckiego).

Głównymi obszarami, wokół których toczyła się dyskusja z udziałem międzynarodowych ekspertów były: kształcenie zawodowe wobec wyzwań rewolucji technologicznej, powszechnej digitalizacji i zmian na rynku pracy, integracja akademickich i praktycznych elementów systemu kształcenia, rola kompetencji społecznych i umiejętności uzupełniających jako ważnych elementów wykształcenia w uczelniach zawodowych.

Wprowadzeniem do seminarium była seria prezentacji przedstawionych przez polskich ekspertów. Ewa Stachura (wiceprzewodnicząca Prezydium KRePUZ, członek prezydium EURASHE, Rektor PWSZ w Raciborzu) zaprezentowała polski kontekst kształcenia zawodowego na poziomie wyższym. Prezentacja przygotowana przez zespół w składzie: Krzysztof Starańczak i Katarzyna Olszewska (PWSZ w Elblągu) pod kierunkiem Zbigniewa Walczyka (Prezydium KRePUZ, Rektor PWSZ w Elblągu) i wygłoszona przez Tomasza Saryusza Wolskiego z Politechniki Łódzkiej dotyczyła wykorzystania ECS (European Credit System) i kwalifikacji do opisu programów studiów na profilu praktycznym. Marek Frankowicz (Uniwersytet Jagielloński) zaprezentował koncepcję kształcenia studentów uczelni zawodowych w zakresie „zielonych kompetencji”. John Dee (PWSZ w Raciborzu) podkreślił w swej prezentacji rosnącą rolę kompetencji miękkich i umiejętności uzupełniających podstawowe kwalifikacje zawodowe absolwentów uczelni zawodowych, Rafał Kunaszyk (Prezes firmy EUROKREATOR, Kraków) wskazał sposoby generowania synergii między uczelniami a ich otoczeniem biznesowym w celu podnoszenia jakości kształcenia na kierunkach praktycznych.   

Zaproszeni eksperci wygłosili prezentacje, w których odnieśli się do tez przedstawionych w dokumencie informacyjnym przygotowanym przez Ewę Stachurę na bazie wcześniejszej dyskusji przeprowadzonej wśród członków KRePUZ.

Kolejna część Seminarium odbyła się w grupach dyskusyjnych, których moderatorami byli zaproszeni eksperci. Wnioski z dyskusji przeprowadzonych w poszczególnych grupach panelowych zreferowali ich przedstawiciele, a następnie zarówno eksperci, jak i uczestnicy reprezentujący polskie uczelnie zawodowe (PUZ) dokonali podsumowania spotkania.

Seminarium dobrze wpisało się w obszar współpracy między KRePUZ i EURASHE. Współpraca z EURASHE jest ważną formą aktywności międzynarodowej KRePUZ.
Dzięki tej współpracy polskie uczelnie zawodowe mają dostęp do bogatego dorobku instytucji zrzeszonych w EURASHE: mogą czerpać inspirację i korzystać z bogatych doświadczeń uczelni zawodowych innych krajów, podpatrywać modele kształcenia, sposoby prowadzenia i walidacji praktyk zawodowych, uczestniczyć w europejskich projektach i konferencjach. Seminarium pokazało, jak cenna może wymiana doświadczeń i dyskusja nad alternatywnymi koncepcjami rozwoju wyższego szkolnictwa zawodowego w kontekście wyzwań przyszłości.

 

 Źródło: PWSZ w Raciborzu

 

 

 

 

 

Historyczna chwila. Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych stała się faktem

Historyczna chwila. Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych stała się faktem.

W myśl zapisów nowej ustawy 2.0 dotychczasowa Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) stała się Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ), skupiającą funkcjonujące uczelnie pod nazwą Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe (PWSZ). Powstanie Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych zapisanej w formie ustawowej jest spełnieniem od lat oczekiwań głównego postulatu środowiska Państwowych Uczelni Zawodowych.

W ślad za tym w dniu 21 lutego br. w hotelu Mercure Grand w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych / Publicznych Uczelni Zawodowych. Podczas posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego jednogłośnie przyjęto Statut Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Dotychczasowym władzom (Prezydium) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych powierzono dalej mandat Prezydium Konferencji Publicznych Uczelni Zawodowych.

W części obrad wziął udział Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller oraz Dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Ziółkowski. Z Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych spotkał się Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.

 

 Na zdjęciu:

Spotkanie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jarosława Gowina, Wiceministra Piotra Müllera
z władzami Prezydium nowej Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

Od lewej: prof. PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ dr hab. Dariusz Surowik - Wiceprzewodniczący KRePUZ,
prof. zw. dr hab. Witold Stankowski - Przewodniczący KRePUZ, dr Małgorzata Legiędź - Gałuszka - Skarbnik KRePUZ,
dr Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Müller - Wiceminister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. PWSZ dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. dr hab. Maciej Pietrzak.