-

Stanowisko
Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
dotyczące projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 września 2012 roku zmieniającego rozporządzenie
w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa


Rektorzy Publicznych Szkół Zawodowych zebrani na XVIII Zgromadzeniu Plenarnym we Włocławku, po zapoznaniu się z projektem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych przedkładają następujące uwagi i zastrzeżenia.
Zauważamy iż, w załączniku numer 1 regulującym sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych w składniku kadrowym wliczeni zostali nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni jako w podstawowym miejscu pracy. Projekt rozporządzenia nie uwzględnia w składniku kadrowym nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej uczelni jako dodatkowym miejscu pracy. W naszym przekonaniu stanowi to przekroczenie delegacji zawartej w art. 96 ust. 2 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Ustawa dopuszcza zatrudnianie nauczycieli akademickich zarówno w podstawowym jak też dodatkowym miejscu pracy. Jeżeli więc praca w dodatkowym miejscu pracy jest legalna i uregulowana w ustawie (wliczanie do minimum kadrowego tych nauczycieli akademickich), to projekt rozporządzenia nie może wyłączać tych nauczycieli ze składnika kadrowego, będącego elementem algorytmu finansowania uczelni publicznych. Podkreślenia wymaga także niespójność tego sposobu wyliczania dotacji z treścią przepisu art. 24 ustawy (przepisy przejściowe i końcowe Dz. U. z 2011 roku Nr 84, poz. 455), który gwarantuje prawo nauczyciela akademickiego do wykonywania dodatkowego zatrudnienia przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy, a po upływie tego terminu za zgodą rektora uczelni macierzystej. Podobne zastrzeżenie dotyczy składnika dostępności kadry.

Zwracamy uwagę, że przepis art. 92 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1, gwarantuje uczelniom publicznym środki finansowe na zapewnienie realizacji zadań określonych w ustawie.

Uważamy, że w okresie wdrażania zmian wynikających z reformy szkolnictwa wyższego wartość stałej przeniesienia w algorytmie finansowania uczelni publicznych powinna być zachowana na dotychczasowym poziomie (0,7).

Podnosząc powyższe kierujemy się troską o stabilność finansową uczelni zawodowych, która mogłaby być naruszona przez ponoszenie kosztów wynikających z radykalnego ograniczania stanu kadrowego nauczycieli akademickich dotychczas zatrudnionych w uczelni jako dodatkowym miejscu pracy, w większości na czas nieokreślony.