-

W dniach 2 – 4 lutego 2012 r. w Kaliszu odbyło się organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta S. Wojciechowskiego XVII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. W obradach uczestniczyli rektorzy lub prorektorzy 30 uczelni członkowskich KRePSZ. Wśród Gości, którzy przyjęli zaproszenie znaleźli się m.in. Prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Andrzej Hamrol – Zastępca Przewodniczącego KRASP, rektor Politechniki Poznańskiej , prof. Edward Jezierski – Przewodniczący Komisji Kształcenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas Zgromadzenia rektorzy jednogłośnie przyjęli w poczet członków Konferencji prof. Wacława Wierzbieńca, rektora PWST-E im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Główny temat obrad dotyczył sytuacji PWSZ wobec znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a głównie wymagań jakie stawiają uczelniom nowe zapisy ustawowe oraz związane z nimi rozporządzenia MNiSW. Szczególną troskę rektorów budzą te zapisy, które bezpośrednio zagrażają stabilnemu funkcjonowaniu PWSZ. Dotyczą one ograniczenia czynnego i biernego prawa wyborczego dużej grupie pracowników naukowo-dydaktycznych, warunków zatrudnienia osób pełniących funkcje organów jednoosobowych, zasad zatrudniania przy zmianie warunków umowy, ograniczenia kadencyjności organów kolegialnych czy dalsze utrzymanie braku finansowania badań, nawet dla potrzeb rozwoju kadry.

Podczas spotkania prof. J. Woźnicki szczegółowo omówił sprawy związane z ustawowym obowiązkiem opracowania i wdrożenia strategii rozwoju uczelni. Prof. E. Jezierski przedstawił prace RGNiSW związane z nowelizacją ustawy, a prof. A. Hamrol podkreślił ważną rolę PWSZ w systemie szkolnictwa wyższego.

Prawdziwy podziw uczestników spotkania wzbudziła kaliska uczelnia. Jej rozwój nie byłby zapewne tak imponujący, gdyby uczelnia nie była otoczona ogromną sympatią lokalnej społeczności i troską władz miasta Kalisz.