-

Uchwała Komitetu Sterującego
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia środowiskowego projektu
Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20.

Komitet Sterujący, nadzorujący działania mające na celu opracowanie projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020, realizowane w imieniu konsorcjum KRASP(KRePSZ)-FRP-KRZaSP, przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) wspólnie z organizacjami i instytucjami partnerskimi, obradując pod przewodnictwem Przewodniczącej KRASP prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, z udziałem przedstawicieli pozostałych konsorcjantów:

  • Przewodniczącego KRZaSP – prof. Waldemara Tłokioskiego
  • Przewodniczącego KRePSZ – prof. Andrzeja Kolasę
  • Przewodniczącego Rady FRP- prof. Włodzimierza Siwioskiego,

po zapoznaniu się z projektem Strategii przedłożonym przez prof. J. Woźnickiego w imieniu realizatorów przedsięwzięcia, postanawia przyjąć ten projekt jako opracowanie spełniające wymagania i kryteria metodologiczne, merytoryczne i profesjonalne.

Komitet Sterujący uznaje tym samym, zadanie postawione FRP przez konsorcjantów za wykonane. Komitet stwierdza, że opracowanie pt.: „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 - projekt środowiskowy” oraz towarzyszące mu wydawnictwo pt: „Polskie szkolnictwo wyższe – stan, uwarunkowania, perspektywy” powinny zostać przedstawione publicznie i skierowane pod debatę społeczną, prowadzoną z udziałem m.in. środowisk akademickich i zewnętrznych interesariuszy uczelni. Wyniki tej debaty powinny zostać podsumowane w osobnym opracowaniu przygotowanym przez FRP i przedłożonym Komitetowi Sterującemu. Wybrane propozycje projektu Strategii wskazane przez rektorów powinny następnie zostać uszczegółowione w dalszych pracach i dyskusjach.

Komitet Sterujący wyraża podziękowanie autorom projektu Strategii, członkom Zespołu Wykonawców, autorom ekspertyz, autorom raportów szczegółowych, recenzentom i konsultantom indywidualnym oraz konsultantom społecznym za ich wkład w realizację przedsięwzięcia. Komitet Sterujący dziękuje uczelniom, które wsparły finansowo opracowanie projektu Strategii, instytucjom i organizacjom, których członkowie lub przedstawiciele wzięli udział w pracach, a w tym m.in. RGSW, PKA, ISW, ZBP, oraz tym podmiotom, które wsparły przedsięwzięcie merytorycznie, materialnie lub organizacyjnie, a w tym UW, UJ i UAM, a także partnerom Strategicznym FRP-ISW: UNESCO-Cepes, KIG, PKN ORLEN i Telekomunikacji Polskiej.